Kvalitet & Miljö

Vår miljöpolicy

Vi på Rent & Fint AB anser att värna miljön är varje människas skyldighet.

Vi arbetar miljömedvetet genom att:

 • Vara medvetna om ny miljölagstiftning och förordningar.
 • Följa alla miljölagar och föreskrifter.
 • Minimera energianvändningen och därtill hörande C02-utsläpp.
 • Maximera användningen av förnybara energikällor om möjligt.
 • Minimera avfallshanteringen.
 • Maximera återanvändningen av material och produkter.
 • Maximera återvinning av material och produkter.
 • Maximera användningen av material från förnybara källor.
 • Minimera användningen av förorenande transportmedel.
 • Maximera användningen av lokala produkter och lokal arbetskraft.
 • Minimera användningen av vatten.

För att uppnå miljömålen kommer vi att:

 • Ge tillräcklig miljöutbildning för all personal.
 • Bedöma alla leverantörers miljöarbete.
 • Utveckla miljömål och handlingsplaner.
 • Granska miljöpolitiken och dess handlingsplaner med jämna mellanrum.
 • Arbeta mot eller följa principer för ett miljöledningssystem.